Du är här

Stadgar

Stadgar för Resutlatandelsstiftelsen Kärven 

§ 1 Stiftelsens namn skall vara Resultatandelsstiftelsen Kärven.

§ 2 Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Föreningsbanken AB och helägda dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran, överlämnat till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen skall komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av banken i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkor.

§ 3 Stiftelsens säte skall vara i Stockholm

§ 4 Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter.
Ledamöter och suppleanter väljs av ombuden vid årsmötet för Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB. Vid val skall tillses att olika yrkesgrupper bland arbetstagarna blir företrädda inom styrelsen. Ledamöter och suppleanter skall vara anställda i Swedbank AB eller i dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran eller i sparbank som har samarbetsavtal med Swedbank AB. 
De enligt ovan valda styrelseledamöterna och suppleanterna utses för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits under stiftelsens andra räkenskapsår efter valet; dock skall mandattiderna bestämmas så att två styrelseledamöter jämte en suppleant avgår vid årsmötet under stiftelsens ena räkenskapsår och tre styrelseledamöter jämte en suppleant vid årsmötet påföljande år. 
Styrelsen skall inom sig utse ordförande.

§ 5 Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, vilka skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser.

§ 6 Styrelsen är beslutsför om de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Om styrelsens beslut skall gälla – med undantag som följer av §§ 10 och 11 - gäller den mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 7 Styrelsen äger handla på stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda stiftelsen inför domstolar och andra myndigheter. 
Samma behörighet tillkommer också den eller dem åt vilken styrelsen uppdragit att teckna stiftelsens firma; dock äger de, som enligt sådant uppdrag utövar firmateckningsrätt, endast företräda stiftelsen två i förening.

§ 8 Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Swedbank AB och Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB utser vardera en revisor och en suppleant med uppgift att granska styrelsens förvaltning samt styrelsens räkenskaper.
Den ene revisorn jämte suppleanten skall vara anställd i Swedbank AB eller i dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran eller i sparbank som har samarbetsavtal med Swedbank AB, och den andre revisorn jämte suppleanten skall vara auktoriserad revisor.
Ett exemplar av årsredovisningen skall jämte ett exemplar av revisionsberättelsen senast den 30 maj varje år tillställas Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB och styrelsen i Swedbank AB.

§ 10 Stiftelsen må upplösas om samtliga ledamöter av stiftelsens styrelse är eniga om ett sådant beslut samt beslutet godkänns av Föreningsbanken AB:s styrelse. Vid stiftelsens upplösning skall stiftelsens tillgångar omedelbart användas för tillgodoseendet av det i § 2 angivna ändamålet enligt de närmare föreskrifter, som må ha uppställts härvidlag vid medlens överlämnande. Finns vid stiftelsens upplösning tillgångar, som inte faller under det i § 2 ovan angivna ändamålet, skall dessa anslås till välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål. Stiftelsens skall upplösas om den inte längre har några tillgångar att förvalta. Beslut härom fattas av stiftelsens styrelse, men får verkställas först efter godkännande av Föreningsbanken AB:s styrelse.
Stiftelsens tillgångar och av den förvaltade tillgångar får inte frånhändas stiftelsen.
§ 10 skall ha sin ursprungliga lydelse. Men eftersom Föreningsbanken AB inte längre finns skall Stiftelselagen tillämpas.

§ 11 Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av stiftelsens styrelse, såvida styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet samt beslutet godkänns av Föreningsbanken AB:s styrelse. Dock må ej ändring ske av §§ 2, 10 och 11.
§ 11 skall ha sin ursprungliga lydelse. Men eftersom Föreningsbanken AB inte längre finns skall Stiftelselagen tillämpas.


Ändrade av Kammarkollegiet genom permutation 2019-03-06 Dnr 9.2-759-16.