Du är här

Resultatandelsstiften Kärvens riskhantering

Styrelsen för Resultatandelsstiften Kärven har identifierat ett antal risker som kan uppstå vid kapitalförvaltning av stiftelsens tillgångar. Utifrån riskernas art har dessa begränsats genom direktiv i stiftelsens placeringspolicy, som ses över årligen.

Följande risker har styrelsen har identifierat i sin kapitalförvaltningsverksamhet.

Placeringsrisk- stiftelsen har ett placeringsutskott som utöver egna förslag får rekommendationer till placeringar/omplaceringar av aktiemäklare. Förslaget skickas ut via mail till placeringsutskottets fyra ledamöter för synpunkter om placeringens lämplighet utifrån placeringspolicy, likviditet och befintliga innehav. Beslut kan endast ske om majoriteten i placeringsutskottet står bakom förslaget. Samtliga i styrelsen och Stiftelsetjänst informeras om gjorda omplaceringar.

Kursrisk- för att minska bolagsrisken har stiftelsen bestämt att majoriteten av placeringarna ska ske på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Large Cap lista.    

Likviditetsrisk- för att minska likviditetsrisken, d.v.s. risken att inte kunna avyttra innehavet inom en rimlig tid, har stiftelsen beslutat att majoriteten av placeringarna ska ske på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Large Cap lista. Listan innehåller de största bolagen varvid man får anta att likviditeten är bättre än på andra listor. 

Motpartsrisk- stiftelsen har endast Swedbank AB (publ) som motpart vid aktieaffärer och om stiftelsen gör derivat handlar man clearat via Nasdaq OMX Clearing.

Valutarisk- styrelsen har fattat beslut om att stiftelsen bara ska ha placeringar denominerade i SEK.

Ränte- och kreditrisk- vid placering av den del av stiftelsens kapital som är räntebärande ska instrumentet ha investment grade och durationen ska anpassas utifrån syftet med placeringen.