Du är här

Resultatandelsstiftelsen Kärven - 25 år

Resultatandelsstiftelsen Kärven - 25 år

 

Jordbrukskassan/Föreningsbanken – Vårt ursprung
1915 i Västerhaninge och Andrarum bildades de första jordbrukskassorna. Under de följande åren bildades allt fler jordbrukskassor. 1974 ändrades namnet till Föreningsbanken. Fram till 1992 var Föreningsbanken indelad i tolv regioner, som därefter blev sex regioner. Kort därefter ombildades Föreningsbankens cirka 350 lokala banker till ett bankaktiebolag.
Från 1984 fanns inom Föreningsbanken en personalandelsstiftelse med regionalt varierande avsättningar. Stiftelsen avvecklades 1995.

Bildandet av Resultatandelsstiftelsen Kärven
Dåvarande chefen för Central Affärsverksamhet och vice VD i Föreningsbanken Lars Nyberg fick 1994 bankstyrelsens uppdrag att undersöka möjligheten att bilda en ny resultatandelsstiftelse. Efter några månaders arbete och många medarbetares medverkan, inte minst K-G Hägglund som då var ordförande i den Centrala Företagsklubben (CFK) i Föreningsbanken, förelåg ett förslag till en ny resultatandelsstiftelse. Bankstyrelsen tog beslut om stiftelsens bildande och CFK utsåg en interimsstyrelse. 1995 drog verksamheten igång.

Styrelsen
Enligt stiftelsens stadgar ska styrelsen bestå av fem personer med varsin personlig suppleant. Ledamöterna ska utses av Centrala Företagsklubben i Föreningsbanken.
Efter fusionen med Sparbanken utses ledamöterna av Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank. I samband med förnyelse av stadgarna ändrades styrelsens sammansättning till fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen sammanträder cirka fem till sex gånger per år.

Revision
Av de ursprungliga stadgarna framgick att Föreningsbanken AB utser en revisor och en revisorssuppleant, vilka båda ska vara auktoriserade, medan Företagsklubben utser en revisor och en revisorssuppleant. Efter fusionen utses revisorerna av Swedbanks koncernstyrelse respektive Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank.

Fusionen – vad händer nu?
Efter fusionen blev det inga fler avsättningar till stiftelsen. Sedermera väcktes också frågan om stiftelsen framtid. Några andelshavare kom med förslag på att stiftelsen borde avvecklas och andelarna utbetalas. Vare sig från dåvarande FöreningsSparbanken eller Finansförbundets Koncernklubb kom några propåer om stiftelsens framtid. Styrelsen beslöt att fortsätta förvalta de tilldelade medlen, som nu var uppe i drygt 200 mkr (december 1997) och följa de stadgar och regelverk (i tillämpliga delar) som funnits sedan starten.

Placeringar
De till stiftelsen tilldelade medlen placerades i värdepapper utgivna av Föreningsbanken. Avkastningen därav fick placeras helt fritt. Efter fusionen byttes värdepapper i Föreningsbanken mot aktier i Sparbanken AB. Vid utbetalning till andelshavare och för inbetalning av skatter var det möjligt att sälja av dessa aktier för att få fram likvida medel. Andelen Swedbanksaktier utgör därför en relativ stor andel av stiftelsen förmögenhet, idag drygt 40 procent.
Styrelsen har utsett ett placeringsråd om fyra styrelseledamöter som tillsammans med kapitalförvaltaren och den kundansvarige på Swedbank fortlöpande ser över stiftelsens innehav och tar beslut om köp och försäljningar.

Administration
Enligt de ursprungliga bestämmelserna ska stiftelsens ekonomi och administration hanteras av banken. Ursprungligen fanns en speciell datorlösning, men i samband med branden som härjade i Swedbank IT:s lokaler på Stora Essingen så förstördes dessa datorer. Numera handhar Swedbank Stiftelsetjänst stiftelsens bokföring och övrig administration.
Sedan starten av Resultatandelsstiftelsen har vi varit beroende av ideella krafter i styrelse och administration. En av de som betytt mest för utveckling och kontroll är Ingemar Gottfridsson som med stor frenesi och energi engagerat sig och fortsatt engagerar sig i Kärvens väl och ve. Utan Ingemar hade inte Kärven varit där vi är idag. Ingemar var med från starten i interimsstyrelsen och tog över ordförandeklubban 1995 – 1999 och har därefter varit Kärvens administratör, vilket under 20 år inneburit ansvar för ekonomi, andelsredovisning, årsrapporter och kontakter med skattemyndigheten, länsstyrelsen och kammarkollegiet i samband med stadgeförändringar. Ingemar är fortsatt med i Stiftelsen och ger med sig av sin erfarenhet och kunskap att driva Resultatandelsstiften fram mot nya fortsatt utmärkta resultat, ordning och reda bland de administrativa göromålen.

Aktiefondandelar och Räntefondandelar
I regelverket gavs en möjlighet att värdesäkra sina andelar i avvaktan på kommande utbetalning. En andelshavare som uppnått 60 års ålder men ville avvakta med utbetalning kunde begära att konvertera sina andelar (eller delar därav) till ett mer värdesäkert alternativ. Av detta följer att stiftelsen skiljer på konverterade och ickekonverterade andelar genom Räntefondandelar och Aktiefondandelar. Medel som har förts över till Räntefondandelar blir placerade i räntebärande fonder, bankmedel eller andra räntebärande instrument. Det är andelsvärdet per den 31 december respektive år som ligger till grund för de konverteringar och utbetalningar som sker påföljande år.

Ekonomi
I syfte att ytterligare förbättra avkastningen står stiftelsens aktier (undantag Swedbanksaktien) till förfogande för aktieutlåning. Tidigare om åren har även utställande av köpoptioner varit aktuellt.
Fram till och med år 2020 har utbetalningar till andelshavare skett med 273 mkr. Stiftelsens förmögenhet att förvalta uppgår våren 2020 till 245 mkr.
Tilldelning åren 1995 till 1997 uppgick till totalt 75 mkr.

Information
Årligen får samtliga andelshavare ett årsbesked tillsammans med information om stiftelsen. Berörda andelshavare, de som innevarande år fyller 59 år, får dessutom underlag för att begära utbetalning eller konvertering.
På stiftelsens hemsida finns månatliga uppdateringar om andelsvärden, Frågor och svar, blanketter, årsredovisningar och kontaktuppgifter.


Vad hände och när hände det?

Bakgrund

Sedan 1984 fanns Föreningsbankens resultatandelsstiftelse med regionalt varierande avsättningar. 1995 beslöt banken att avveckla stiftelsen och utbetalning skedde till de anställda som var andelshavare.

1994 våren

I Föreningsbankens personaltidning Kärven nr 4 1994 kan man läsa att dåvarande styrelsen i Föreningsbanken AB gav Lars Nyberg (vice VD i Föreningsbanken) i uppdrag att arbeta fram ett regelverk för en ny resultatandelsstiftelse. Den nya stiftelsen skulle inledningsvis förvärva ”överblivna” teckningsoptioner i den personalemission som genomfördes i maj 1994. I arbetet med att ta fram riktlinjer för en ny resultatandelsstiftelse deltog också Centrala Företagsklubben med K-G Hägglund i spetsen.

1995-06-02

Den av Centrala Företagsklubben utsedda interimsstyrelsen sammanträder och konstituerar stiftelsens första styrelse. 

1995 

Kärven blir kund i Föreningsbankens kontor vid Stureplan.

Noteras kan att Kärvens första kundansvarige blir Sofia Johansson, som idag är styrelsens vice ordförande.

1995-08-29

Resultatandelsstiftelsen Kärven håller sitt första styrelsesammanträde. 

1995-09-30

Föreningsbanken tilldelar stiftelsen en grundplåt om 5,5 mkr i syfte att förvärva teckningsoptioner. Det blev 3 175 700 teckningsoptioner

1995-12-31

Värdet på stiftelsens innehav av teckningsoptioner har ökat till 11,8 mkr, mer än en fördubbling på 3 månader.

1996 våren

Efter Föreningsbanken AB:s bolagsstämma 1996 tillförs stiftelsen 59,8 mkr. Vidare tillförs 79 kkr från den tidigare FB:s resultatandelsstiftelse. Med tidigare erhållen grundplåt fördelas sammanlagt 65,4 mkr till de som varit anställda under 1995. De som under 1995 varit heltidsanställda tilldelas därmed 18 660 kr (= 1 andel). Deltidsanställda erhöll delar därav (dock lägst 0,25) beroende på arbetstid. Antalet andelar uppgår till 3 503 andelar, fördelat på drygt 4 000 anställda.

1996-05-21 

Stiftelsen genomför sina första placeringar: FB Kredit Certifikat och Statsobligationer för tillsammans 45 mkr i avvaktan på köp av FB-aktier.

I maj och juni genomförs köp av A-aktier och C-aktier i Föreningsbanken. Efter köpet var stiftelsen 11:e största ägare i Föreningsbanken.

1996-08-28

Stiftelsen presenterar sin första månadssammanställning av andelsvärdet. Det uppgår till 22 261 kr per andel.

1996

Styrelseledamöterna var delaktiga i informationen till personalen och deltog flitigt i personalkonferenser, fackliga möten och andra personalträffar för att informera om resultatandelsstiftelsen.

1996 hösten

Andelsvärdet börjar månatligen publiceras i personaltidningen ”Kärven”.

1996-11-12

Första köpet av en ”ickeföreningsbanksaktie” var 200 aktier i Intentia för 11 000 kr. Innehavet var dock kortvarigt – endast 1 månad, men reavinsten blev drygt 8 000 kr.

1996-12-31

Andelsvärdet har ökat till 33 742 kr – en ökning under året med 81 procent. 

1997-01-01

I regelverket finns angivet en möjlighet att värdesäkra sitt andelsinnehav, s.k. konvertering, något eller några år innan det är dags att lyfta ut sina andelar. När andelshavare begärt konvertering placeras andelsvärdet i räntebärande placeringar med mindre risk. Konvertering genomförs för första gången av tre andelsägare. 

1997-02-18

Samgående mellan Föreningsbanken AB och Sparbanken Sverige AB offentliggörs.

1997 mars

För första gången genomförs utbetalningar av 85 aktiefondandelar fördelat på 114 andelshavare.

1997 våren

Eftersom Föreningsbankens resultat inte nådde upp till det i regelverket angivna nivåer var stiftelsen ej berättigad till någon vinstavsättning. Trots detta så beslöt banken att tilldela stiftelsen 10 mkr att fördela till berättigade andelshavare. För en heltidsanställd motsvarade detta 0,061 andel. Den som under åren 1995 och 1996 varit heltidsanställd i Föreningsbanken har därmed erhållit 1,061 andelar. Deltidsanställda har andelar i varierande antal beroende på anställningsgrad, dock lägst ¼ av en heltidsanställd.

1997 sommaren

Samtliga stiftelsens Föreningsbanksaktier (A-aktier, C-aktier och teckningsoptioner) omvandlas till aktier i Sparbanken Sverige AB.

1997-11-27

Sparbanken Sverige AB ändrar namn till FöreningsSparbanken AB

1998-04-27

FöreningsSparbankens aktieägare erhåller genom utdelning aktier i Mandamus. 1 Mandamusaktie för varje 20-tal aktier i FöreningsSparbanken.

1998 hösten

Stiftelsens stadgar ändras med anledning av samgåendet med Sparbanken och namnändringen till FöreningsSparbanken. Av någon anledning blev denna ändring ej inlämnad till Länsstyrelsen/Kammakollegiet.

1999-06-02

FöreningsSparbanken genomför en fondemission 1:2.

1999-12-31

I stiftelsen uppgår nu antalet andelshavare till 3 854 st. 

Andelsvärdena publiceras under året i det som då kallas ”Kanal 1”, ett digitalt meddelandesystem i FöreningsSparbanken.

2001

Stiftelsen startar sin första hemsida www.karven.nu med information och månatliga uppdateringar av andelsvärdena.

2003

Stiftelsen bildar ett Placeringsråd i vilket tre av styrelsens ledamöter ingår tillsammans med stiftelsens kundansvarige i banken.

2005

Stiftelsen hemsida omarbetas och får ett utökat innehåll och heter numera www.karven.se. 

2006-09-11

FöreningsSparbanken namnändras till Swedbank.

2007

Förmögenhetsskatten avskaffas vilket för stiftelsen del gör lägre skatt med cirka 600 kkr per år.

2007-05-31

Det hittills högsta andelsvärdet för aktiefonden uppgår till 144 239 kr, men då börjar finanskrisen påverka även oss, och det inleder en nästan två år lång nedgång.

2007

Stiftelsen upprättar ett särskilt Placeringsreglemente som reglerar risker mm avseende stiftelsens placeringar.

2008

Diskussioner pågår mellan stiftelsen och Swedbank IT för att uppdatera eller på annat sätt förnya stiftelsen datorlösning. 

2008 hösten

Swedbank beslutar att i en förträdesemission ge aktieägarna möjlighet att teckna en preferensaktie för varje tvåtal A-aktier. I ett första skede bestämde sig stiftelsen för att teckna fullt ut, men beslutet ändrades därefter till att sälja alla teckningsrätterna.

2009 januari

Swedbank IT på Stora Essingen drabbas av en brand. Detta drabbar även Kärvens dator som vattenskadas då denna var placerad i källaren. Sedermera visade det sig att den blev bortstädad i samband med saneringen efter branden.

2009-02-28

Aktiefondens andelsvärde är nu nere i 37 410 kr (en nivå som vi låg på i januari 1997) som en följd av finanskrisen, men nu börjar klättringen uppåt på nytt. Vid den här tidpunkten är räntefondsandelen mer värd en aktiefondandel.

2009-03-03

Swedbanksaktiens lägsta kurs kr 15.22.

2009 hösten

Swedbank erbjuder aktieägarna en nyemission där två aktier ger möjlighet att teckna 1 ny aktie. Stiftelsen deltar genom att teckna 500 000 nya aktier. Resterande teckningsrätter (motsvarande 215 000 aktier) såldes.

2009 hösten

Diskussioner kring två offerter om stiftelsens datorlösning pågår. Inga beslut tas.

2012

Swedbank Stiftelsetjänst har fr.o.m. i år hand om registerhållning samt alla utskick till våra andelshavare

2014

Stiftelsens styrelse tar beslut om att förändra stadgarna och lämnar handlingar till Länsstyrelsen som finner ändringarna mera omfattande varför ärendet lämnas det vidare till Kammarkollegiet, men det visar sig ta lång tid…….

2014-02-28

Nu har andelsvärdet för aktiefonden återhämtat sig efter finanskrisen. Det tog sju år för att komma tillbaka till den nivån som andelsvärdet var strax innan finanskrisen började sätta sina spår.

2017-09-30

Andelsvärdet för 1 andel i aktiefonden passerar 200 000 kr. Den totala förmögenheten att förvalta i stiftelsen uppgår till 375 mkr. Utbetalningar har hittills gjorts med 221 mkr.

2017

Placeringsrådets antal ledamöter utökas till fyra st av styrelsens ledamöter.

2017-09-28

Swedbanksaktien når sin hittills högsta notering – kr 226.30

2018-09-30

Andelsvärdet för 1 andel i aktiefonden uppnår det hittills högsta värdet 208 364 kr.

2018-12-31

Swedbank Stiftelsetjänst upprättar numera även bokslut och årsredovisning.

2019 februari

SVT:s publicering av penningtvätt i Swedbank blir början på kursfallet i Swedbanksaktien.

2019 våren

Ända sedan 2014 när stiftelsens styrelse beslöt om stadgeändring har det varit fortlöpande kontakt med Kammarkollegiet om ändringar och kompletteringar, men i mars fastställde Kammarkollegiet våra nya stadgar. En av ändringarna är att personliga suppleanter för styrelsens ledamöter ersätts av två suppleanter.

2020-01-01

Antalet andelshavare har genom årens utbetalningar minskat till 1 654 st.

2020-03-25

Årets utbetalning till andelshavare genomförs med knappt 19 mkr, Totalt har 273 mkr betalats ut till andelshavarna. Stiftelsens förmögenhet uppgår till 227 mkr.

2020-05-14

Swedbanksaktien når sin hittills lägsta notering efter publiceringen kring penningtvätt – kr 99.14 (44 procent av toppnoteringen).

2020-06-30

Andelsvärdena noteras till följande:

1 aktiefondandel 170 374 kr; 1 räntefondandel 49 643 kr.

Loggor

Förtroendevalda ledamöter i Resultatandelsstiftelsen Kärven

Namn

Arbetsplats/Bostadsort

Befattning

År

Birger Nyberg

Kramfors/Strömsund

Ordförande Interimsstyrelsen

Styrelseledamot

Styrelsens vice ordförande

1995

1995 – 2002

2003 -  2004

Ingemar Gottfridsson

Simrishamn/Markaryd/Laholm

Ledamot Interimsstyrelsen

Styrelsens ordförande

Adjungerad ledamot/Administratör

1995

1995 – 1999

2000 - 

Sören Augustsson

Örebro/Karlstad/Göteborg/ Vilnius/Stockholm/Hammarö

Ledamot Interimsstyrelsen

Styrelsens vice ordförande

Styrelsens ordförande

1995

1995 – 1999

2000 -  2016

Mats Gunnarsson

Vindeln

Ledamot Interimsstyrelsen

Styrelseledamot

Styrelsens vice ordförande

1995

1995 – 1999

2000 -  2002

Sessan Lindgren

Linköping

Ledamot Interimsstyrelsen

Styrelseledamot

1995

1995 - 2002

Lars-Åke Pettersson

Stockholm

Revisorssuppleant

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

Styrelsens vice ordförande

1998 – 1999

2000 – 2002

2003 – 2004

2005 -  2015

Kent Wetterlund

Stockholm

Styrelseledamot

Styrelsens vice ordförande

Styrelsens ordförande

2005 – 2015

2016

2017-

Sofia Johansson

Stockholm/Enköping

Styrelsesuppleant

Styrelsens vice ordförande

2016

2017 -

Per Ekström

Stockholm

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

1995 – 1999

2000 -  2010

Elisabet Hamrén

Stockholm

Revisorssuppleant

Revisor

Styrelseledamot

1995 – 1997

1998 – 2000

2011 -  2016

Ingela Eriksson

Stockholm

Styrelseledamot

2003 -  2004

Eva (Jouper) Hallmén

Örebro

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

2005 – 2006

2017 -

Marie Larsson

Stockholm

Styrelseledamot

2007 -

Marie Lagerbäck

Västerås

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

2009 – 2015

2016 -

Magnus Pallin

Sundsvall

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

2003 – 2016

2017 -

Marianne (Jonasson) Oxensjö

Helsingborg/Landskrona

Styrelsesuppleant

1995 -  2014

Niclas Fägnell

Luleå

Styrelsesuppleant

1995 - 2000

Eva-Lena Carlsbogård

Kungälv

Styrelsesuppleant

1995 - 2014

Bärndt Hedman

Skellefteå

Styrelsesuppleant

1995 - 1998

Patrik Nyberg

Kramfors

Styrelsesuppleant

1999 - 2001

Bodil Einemo

Bollnäs

Styrelsesuppleant

2001 - 2003

Ebbe Krantz

Stockholm

Styrelsesuppleant

2002 - 2008

Arne Persson

Karlstad

Styrelsesuppleant

2004

Cathrine Persson

Örebro

Styrelsesuppleant

2005 - 2014

Richard Söderström

Tjustbygdens Sparbank

Styrelsesuppleant

2017 -

Allan Grünewald

Stockholm

Revisor

1995 - 1997

Christina Nordquist

Stockholm

Revisor

2001 - 2007

Jan Johansson

Stockholm/Falkenberg

Revisor

2008 - 2010

Anders Kruuse

Stockholm

Revisor

2011 - 2018

Mats-Håkan Hedin

Östersund

Revisorssuppleant

Revisor

2000 – 2018

2019 -

Peter Balazsi

Stockholm

Revisorssuppleant

2019

Joakim Söderqvist

Stockholm

Revisorssuppleant

2020 -

 

Av Föreningsbanken/FöreningsSparbanken/Swedbank utsedda revisorer

Namn

Arbetsplats/Bostadsort

Befattning

År

Bo Lindén

Stockholm

Revisor

1995-1997

Gunnar Abrahamsson

Stockholm

Revisorssuppleant

1995-1997

Ulf Egenäs

Deloitte.

Revisor

1998-2003

Jan Larsson

Deloitte.

Revisorssuppleant

1999-2012

Jan Palmqvist

Deloitte.

Revisor

2004-2009

Svante Forsberg

Deloitte.

Revisor

2010-2016

Patrick Honeth

Deloitte.

Revisorssuppleant

Revisor

2014-2016

2017-2018

Malin Lüning

Deloitte

Revisorssuppleant

2017-2018

Martin By

PwC

Revisor

2019 -

Peter Krassas

PwC

Revisorssuppleant

2019-

 

Källförteckning:
Banken som blev folkrörelse – Nils G Åsling
Fusionen – Ingvar Körberg
Bygdekassa blir storbank – Lennart Hagman
Kärven – Föreningsbankens personaltidning nr 4 1994
Av Föreningsbanken utfärdade grundregler och regelverk
Resultatandelsstiftelsen Kärvens egna dokument
Swedbanks hemsida

Sammanställt år 2020 av ledamöter i nuvarande och tidigare styrelser