Om Resultatandelsstiftelsen KärvenResultatandelsstiftelsen KÄRVEN

Under 1995 beslöt dåvarande styrelsen i Föreningsbanken AB att bilda en resultatandelsstiftelse med uppgift att förvalta de medel som skulle komma att avsättas enligt fastställda regler för resultatdelningen.

Enligt vid bildandet fastställda regler skulle de till stiftelsen överlämnade medlen placeras i värdepapper utgivna av Föreningsbanken.

Totalt har banken till stiftelsen överlämnat drygt 75 Mkr och dessa placerades i aktier och teckningsoptioner utgivna av Föreningsbanken. I samband med bildandet av FöreningsSparbanken skedde byte av aktier och teckningsoptioner i Föreningsbanken till aktier i FöreningsSparbanken.

All utdelning som erhållits för dessa aktier har efterhand placerats i andra aktier.


Här kan du logga in direkt till din sida på PRI Stiftelsetjänst:
https://secure.pristiftelsetjanst.se/logga-in/


 

Resultatandelsstiftelsen Kärven - 25 år